قرارداد اجرای دیوارکشی

 


قرارداد اجرای دیوارکشی


                                       


 ۱– طرفین قرارداد : کارفرما ............. نوسازی ساختمان.............. به شماره شناسنامه .................... فرزند ........................ به آدرس ....................................................................... تلفن تماس ...........................


پیمانکار : ............................. به شماره شناسنامه ..................  فرزند ...................... به آدرس………………………………………………………………... تلفن تماس ...................... .


۲– موضوع قرارداد : اجرای عملیات دیوار کشی از نوع ......................... با مصالح ................................. دستمزد ............... درصدی ................. با طرح فنی شامل .................................................................


۳– محل اجرای قرارداد : اجرای عملیات مربوط واقع در.......................................................................


۴– مقدار یا میزان کار : مساحت (تقریبی/ دقیق) ملک ............................... و محیط تقریبی عملیات با احتساب


ارتفاع ......................................................... که به مبلغ تقریبی کل کار برابر است با ....................ریال


۵– مبلغ قرارداد : طبق توافق طرفین از قراری هر متر مربع .............................. .


۶– نحوه پرداخت : کارفرما متعهد و ملزم می شود تا در مقاطع زیر نسبت به پرداخت هزینه قرارداد اقدام نماید.


۱ مبلغ .......... قیمت رنگ پلاستیک........... ریال قبل از شروع عملیات. ۲– مبلغ ...................... ریال پس از پیشرفت ۵٠٪ کار.


۳– الباقی هزینه قرارداد پس از متراژ دقیق و محاسبه تسویه کامل گردد.


 ۷– مدت قرارداد : این قرارداد به مدت ............. چک لیست طراحی............ از تاریخ .................. الی ................ اعتبار دارد و پیمانکار موظف به اتمام کار ظرف مدت قید شده می باشد٬ مگر در صورتیکه کارفرما نسبت به تعهدات خود مقصور نماید و توضیح اینکه شرایط جوی هوا در مدت قرارداد تاثیر دارد.


۸– توضیحات : ..... قیمت ساخت ویلا.......................................................................................................................


................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


                  


  کارفرما :                                                  پیمانکار :                                   گواهان


منبع : https://www.evimshahane.com/


منبع خبر :