تشدید سرکوب مسلمانان هند

تشدید سرکوب مسلمانان هند
شکنجه و تخریب منازل و اهانت مقامات هندی بر ضد مسلمانان تشدید شده است.
منبع خبر : iribnews.ir