تشییع پیکر مطهر شهید مدافع امنیت استواریکم مهدی لطفی

تشییع پیکر مطهر شهید مدافع امنیت استواریکم مهدی لطفی


عکس/ تشییع پیکر شهید مدافع امنیت مهدی لطفی

عکس/ تشییع پیکر شهید مدافع امنیت مهدی لطفی

تشییع پیکر مطهر شهید مدافع امنیت استواریکم مهدی لطفی

تشییع پیکر مطهر شهید مدافع امنیت استواریکم مهدی لطفی
عکس/ تشییع پیکر شهید مدافع امنیت مهدی لطفی

مراسم تشییع پیکر مطهر شهید مدافع امنیت
منبع خبر : iribnews.ir